Aftalevilkår for internet

1.0 GENERELT

1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til Internettet via ØrumNet.

1.2 Tilslutningen er personlig for abonnenten og dennes husstand og kan ikke overdrages eller sælges til tredjemand. Abonnenten må ikke give andre eller sælge adgang til at benytte tilslutningen.

2.0 TILSLUTNINGEN

2.1 Tilslutningen etableres via et kabelmodem, som leveres af ØrumNet eller dennes servicepartner. Det forudsættes, at computere er udstyret med kompatibelt Ethernet-netkort, og dette indgår ikke i det tilbudte. Installation aftales og fremgår af tilmeldingsblanketten.

2.2 Abonnenten er ansvarlig for, at udstyr til brug for tilslutningen, bortset fra udstyr leveret af ØrumNet eller dennes servicepartner, er godkendt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, og at det opfylder ØrumNets tekniske specifikationer.

ØrumNet tildeler IP-adresse til abonnentens kabelmodem.

2.3 Abonnenten må ikke foretage indgreb i udstyret, herunder kabelmodemudstyr. Identifikationsmærker må ikke fjernes.

2.4 Kabelmodemmet skal ved aftalens ophør tilbageleveres til ØrumNet i samme stand, som det var ved leveringen til abonnenten, bortset fra almindelig brug.

Det er en betingelse, at abonnenten er tilsluttet ØrumNet.

3.0 BRUG AF TILSLUTNINGEN

3.1 Abonnenten hæfter for enhver brug af tilslutningen.

3.2 ØrumNet udøver ingen kontrol med dataindhold, som passerer via nettet/tilslutningen og påtager sig intet ansvar herfor. Abonnenten er ansvarlig for at brugen af tilslutningen samt de data, der overføres via tilslutningen ikke krænker gældende lovgivning. ØrumNet påtager sig intet ansvar for, at tredjemand trænger ind i tilslutningen og destruerer, forvansker eller ændrer data.

3.3 Abonnenten er forpligtet til ikke at anvende tilslutningen på en måde, som kan medføre skade eller gener for driften at nettet, ØrumNet eller tredjepart.

Abonnenten skal følge ØrumNets anvisninger på installation og brug af tilslutningen.

3.4 ØrumNet kan ændre prioriteringen af trafikken i nettet således at tung datatrafik ikke generer den normale datatrafik og øvrige brug af nettet. Såfremt en abonnent genererer megen tung trafik f.eks. i form store up- eller download har ØrumNet ret til at administrativt at gribe ind, således at nettet ikke overbelastes.

3.5 Den af ØrumNet evt. tildelte plads til mailbox og hjemmeside må kun anvendes til ikke-kommerciel brug og indholdet må ikke være i strid med gældende dansk og international lovgivning. Overholdes dette ikke, har ØrumNet til enhver tid ret til at lukke adgang til mailbox og hjemmeside.

4.0 AFHJÆLPNING AF FEJL

4.1 Abonnenten kan anmelde fejl eller driftsforstyrrelser på den af ØrumNet oplyste serviceadresse. ØrumNets servicepartnere vil påbegynde afhjælpning indenfor normal arbejdstid uden ugrundet ophold og senest 10 timer efter at fejlen er verificeret. Såfremt abonnenten begærer fejlafhjælpning, som kan henføres til fejl eller mangler i abonnentens eget udstyr, eller til abonnentens fejlagtige anvendelse af tilslutningen, betales servicevederlaget af abonnenten til ØrumNet med evt. tillæg af administrationsgebyr (kopi af regning fra servicepartner/e tilsendes abonnenten).

4.2 ØrumNet påtager sig intet ansvar for fejl eller driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan henføres til, at abonnenten har anvendt udstyr, som ikke er leveret eller godkendt af ØrumNet eller, at abonnenten har foretaget indgreb i tilslutningen.

5.0 AFBRYDELSE AF TILSLUTNINGEN

5.1 ØrumNet har ret til omgående at afbryde abonnentens tilslutning, såfremt:

(I) Abonnenten på trods af påkrav ikke foretager betaling at skyldige beløb.

(II) Abonnenten på anden vis væsentligt eller gentagne gange misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen. herunder §1.2., 2.3., 3.3.

5.2 Abonnenten er uanset afbrydelse af tilslutningen forpligtet til at betale faste afgifter frem til aftalens ophør.

5.3 ØrumNet er berettiget til at opkræve gebyr for genåbning af tilslutningen.

6.0 BETALINGER/PRISER

6.1 Takster, afgifter og gebyrer fremgår at ØrumNets til enhver tid gældende takstblad. ØrumNet har ret til med 1 måneds varsel at ændre priser eller betalingsform. Ændringer meddeles abonnenten via e-mail, brev eller annoncering.

7.0 AFTALENS LØBETID

7.1 Aftalen kan opsiges skriftligt af hver af parterne med 1 måneders varsel. Aftalen kan bringes til ophør uden varsel, såfremt en part væsentligt eller i gentagne tilfælde misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen. Forudbetalt abonnement refunderes ikke ved opsigelse.

7.2 Ved aftalens ophør er abonnenten forpligtet til at indfri ethvert tilgodehavende, som tilkommer ØrumNet.

8.0 ANSVAR

8.1 ØrumNet påtager sig intet ansvar for driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan henføres til normal service og vedligeholdelse af nettet eller for:

(I) Abonnentens anvendelse af tilslutningen. (II) Indirekte tab eller følgetab, som abonnenten måtte lide.

(III) Andre forhold som anført i aftalen.

(IV) Tab opstået som følge af manglende adgang til tjenester eller information på internet, selvom dette skyldes systembrud eller andre forhold hos ØrumNet.

8.2 Abonnenten skal holde ØrumNet skadesløs for ethvert krav fra tredjemand, som måtte blive rettet mod ØrumNet som følge af abonnentens brug at tilslutningen.

8.3 En part er ikke ansvarlig for misligholdelse af forpligtelser i henhold til aftalen, såfremt misligholdelsen skyldes forhold udenfor vedkommendes kontrol.

9.0 ÆNDRINGER I AFTALEVILKÅR

9.1 ØrumNet forbeholder sig ret til at ændre aftalevilkårene, abonnentens e-mail adresse og tekniske specifikationer samt de funktioner, som tilslutningen giver abonnenten mulighed for at anvende. Ændringer skal meddeles med 30 dages forudgående varsel bortset fra ændringer, som skyldes pålæg afgivet af offentlige myndigheder, ændret lovgivning eller tilsvarende. Mindre ændringer af tekniske specifikationer og funktioner kan til enhver tid meddeles abonnenten på ØrumNets officielle hjemmeside, herunder ØrumNets Intranet, eller via andet elektronisk medie.

10.0 ØVRIGE BESTEMMELSER

10.1 Evt. tvister om de af aftalen omfattede ydelser, kan forelægges til afgørelse for forbrugerklagenævnet eller i byretten.

10.2 ØrumNet kan overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til tredjemand såfremt det vedtages i ØrumNet.

10.3 Abonnenten opnår ingen rettigheder over IP-adresse, ophavsretligt beskyttede værker, tekniske løsninger, nettet, tilslutninger, det af ØrumNet evt. leverede udstyr eller andet, bortset fra hvad der udtrykkeligt fremgår af aftalevilkårene.

11.0 DEFINITIONER

Abonnenten: Betyder den i ordrebekræftelsen anførte person og dennes husstand.

Aftale: Betyder den mellem abonnenten og ØrumNet indgåede abonnementsaftale om tilslutning. Aftalen består af ØrumNets bekræftelse/underskrift af aftalen, det til enhver tid gældende takstblad samt aftalevilkår.

Aftalevilkår: Betyder “Aftalevilkår for ØrumNets Internet abonnement” version 1.0 eller sådanne senere versioner, som måtte blive meddelt abonnenten.

ØrumNet: ØrumNet er en forening med begrænset hæftelse. Foreningen hæfter kun med sin formue. Foreningens medlemmer, bestyrelsen og formand hæfter kun med deres indskud i foreningen.