Vedtægter – ØrumNet

§ 1. Navn

Foreningens navn er ØrumNet

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

 1. danske og udenlandske tv-kanaler
 2. internet
 3. andre ydelser, som kan tilbydes over et bredbåndsanlæg
 4. andre former for datatransmission til nærmeste omegn af Ørum

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 3. Foreningen kan indgå aftaler med en eller flere leverandører om levering af de i stk. 1 nævnte ydelser for en periode på normalt højest 3 år.

Stk. 4. Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens formål.

Stk. 5. Foreningen har til hensigt at være medlem af en hovedorganisation for antenneanlæg.

§ 3. Geografisk område og hjemsted

Stk. 1. Foreningen kan forsyne og optage medlemmer fra følgende område, der kaldes forsyningsområdet: Ørum byområde og nærmeste omegn beliggende i Viborg Kommune.

§ 4. Medlemmer

Stk. 1. Som ordinære medlemmer kan optages private husstande, som ejer, lejer eller bebor boliger i foreningens forsyningsområde jf. § 3, stk. 1. Medlemskabet gælder for den husstand eller det firma, der er tilsluttet antenneanlægget.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte husstande eller firmaer har ret til optagelse som medlemmer, at blive tilsluttet bredbåndsanlægget og at modtage de i § 2, stk. 1 anførte ydelser mod at betale tilslutningsafgift, foreningskontingent og for ønskede ydelser jvf. § 5.

Stk. 3. Enhver privat husstand, som er tilsluttet antenneanlægget, er pligtig til at være medlem af foreningen efter stk. 1. Enhver erhvervsvirksomhed eller institution, som er tilsluttet antenneanlægget, er pligtig til at være medlem af foreningen.  Stk. 4. Medlemskabet er ikke personligt, men tilknyttet den bolig eller lokalitet, hvortil signalforsyning leveres. Ved flytning inden for forsyningsområdet, kan medlemskabet overføres til en anden bolig eller lokalitet, der er tilsluttet antenneanlægget, mod betaling af et gebyr.

Stk. 5. Et medlem har pligt til skriftlig at meddele bestyrelsen, at det fraflytter boligen eller udmelder sig. Indtil meddelelse om fraflytning er modtaget, hæfter vedkommende stadig for alle ydelser til foreningen.

Stk. 6. Såfremt der kommer et nyt medlem på en adresse, lukkes det forhenværende kundeforhold for yderligere opkrævning jf. gældende opsigelsesvarsler. Foreningen kan kræve bevis for at adressen er tilhørende ansøger.

Stk. 7. For udlejningsejendomme eller ejendomme med ejerlejligheder kan bestyrelsen indgå særlige aftaler om ydelser og opkrævning af afgifter.

Stk. 8. Ønsker en ejer af en udlejningsejendom ikke en kollektiv tilslutning, kan en lejer blive tilsluttet på lige fod med andre medlemmer. Lejeren skal i så fald dokumentere tilladelse fra ejeren.

§ 5. Levering af ydelser

Stk. 1. Alle medlemmer har ret til levering af alle ydelser, foreningen kan levere (AirNet er undtaget). Intet medlem kan forpligtes til at aftage nogen ydelser. Medlemskab kan således tegnes og opretholdes ved alene at betale det i § 6, stk. 2 anførte foreningskontingent.

Stk. 2. Foreningens ydelser jf. § 2, stk. 1, udbydes i et antal pakker eller tv-kanaler eller andre enkeltydelser, for hvilke der fastsættes en årlig pris. Information herom skal fremgå af foreningens hjemmeside.

Stk. 3. Bestyrelsen kan foretage løbende ændringer i de i stk. 2 nævnte ydelser, når den finder det nødvendigt. Beslutninger herom skal efterfølgende forelægges til orientering på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 4. Skift mellem eller opsigelse af de i stk. 2 nævnte ydelser kan ske i årets løb. Bestyrelsen fastsætter terminer herfor samt regler for tilmelding og framelding.

Stk. 5. Antenneanlægget ejes af foreningen. Foreningens ejerskab består til og med første stikdåse / målepunkt i de tilsluttede boligenheder. Levering af ydelser fra foreningen sker i henhold til de til enhver tid gældende leveringsbetingelser, som offentliggøres på foreningens info‐kanal og/eller hjemmeside. Medlemmerne er pligtige at tåle forbindelseskabler, forstærkere og standere placeres ved eller på deres ejendom uden betaling fra foreningens side.

§ 6. Betaling for medlemskab og ydelser

Stk. 1. Kontingent og evt. bidrag efter § 11, stk. 2 fastsættes af generalforsamlingen. Tilslutningsafgift, andre afgifter og gebyrer fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2. Kontingent og evt. bidrag efter § 11, stk. 3 dækker udgifter til foreningens drift, administration, vedligeholdelse og udbygning.

Stk. 3. Afgifter kan bl.a. omfatte programafgifter og ophavsretlige vederlag til Copydan, Koda m.fl. samt moms.

Stk. 4. De i stk. 1 – 3 nævnte kontingenter, afgifter og gebyrer opkræves af bestyrelsen, der fastsætter betalingsfrister, rykkerprocedure m.m. Beløbene specificeres på opkrævningen.  

§ 7. Andre pligter for medlemmerne

Stk. 1. Medlemmerne er pligtige til uden vederlag eller erstatning at tåle gravearbejde samt placering af kabler, forstærkere, standere m.v. ved eller på deres ejendom.

Stk. 2. Ved gravearbejde og placering af tekniske installationer er foreningen pligtig til bedst muligt at retablere området.

Stk. 3. Medlemmerne afholder udgifter til udbedring af de skader, de måtte påføre foreningens kabler, forstærkere og standere m.v. på og uden for egen ejendom.

Stk. 4. Eventuelle beskadigelser af foreningens eller medlemmernes anlæg skal straks indberettes til bestyrelsen.

Stk. 5. Medlemmet er forpligtet til at etablere stikledning til den i § 5, stk. 5 nævnte tilslutningsstander samt udskifte den ved eventuelle fejl.

Stk. 6. Medlemmet kan etablere egne installationer i eget hus eller lejlighed. Sådanne installationer og de i stk. 5 nævnte stikledninger må ikke forstyrre bredbåndsanlægget. Sker dette alligevel kan foreningen straks frakoble tilslutningen og evt. kræve erstatning.

Stk. 7. Foreningen skal tilbyde medlemmerne etablering, kontrol og reparation af de i § 5 og stk. 5 nævnte installationer. Medlemmerne afholder udgifterne hertil.

Stk. 8. Medlemmerne skal tillade foreningen og dens installatør adgang til teknisk kontrol af stikledning og husinstallation. Dette kan om fornødent sikres med fogedens hjælp.

Stk. 9. Et medlem må ikke tilslutte andre, herunder særligt andre husstande, til bredbåndsanlægget.

Stk. 10. Såfremt et medlem forser sig mod stk. 8 eller 9 er bestyrelsen forpligtet til at påtale forholdet og kræve erstatning. Kan dette ikke afhjælpe forholdet kan bestyrelsen afbryde signalforsyningen, kræve erstatning, ekskludere medlemmet og foretage politianmeldelse. 

§ 8. Udmeldelse

Stk. 1. Et medlem kan udmeldes af foreningen med løbende måned + 1 måneds varsel.

Stk. 2. Udmeldelse skal ske skriftligt via kontaktformular på hjemmesiden.

Stk. 3. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få udbetalt nogen andel af foreningens formue.

Stk. 4. Ansvar for de i § 7, stk. 3 anførte pligter og § 7, stk. 9 anførte handlinger bortfalder ikke ved udmeldelse. Ved udmeldelse ophæves medlemmets abonnementer automatisk til den først kommende opsigelsesdato. Mailadresser nedlukkes også automatisk ved udmeldelse.

§ 9. Restancer, inkasso, afbrydelse af forsyningen og eksklusion

Stk. 1. Såfremt et medlem ikke betaler de ydelser efter § 6 eller overholder de i § 7 nævnte forpligtelser, kan bestyrelsen overdrage tilgodehavendet til inkasso, afbryde signalforsyningen og evt. ekskludere medlemmet.

Stk. 2. Inden de i stk. 1 nævnte sanktioner gennemføres, skal bestyrelsen sende en skriftlig advarsel, der påtaler forholdet og giver mindst 14 dage til at bringe forholdet i orden. Såfremt medlemmet ikke reagerer på den skriftlige advarsel og bringer forholdet i orden, kan bestyrelsen sende en rykker med 10 dages varsel til at bringe forholdet i orden. Det kan heri eller i senere skrivelser anføres, at bestyrelsen efter fristens udløb når som helst kan afbryde forsyningen og foretage eksklusion. Herefter kan fordringen sendes til inkasso.

Stk. 3. Medlemmet er pligtig til at betale samtlige omkostninger, der følger af den manglende indbetaling, herunder inkassoomkostninger, afbrydelse og evt. gentilkobling af tilslutningen.

Stk. 4. Medlemmet kan appellere eksklusion og afbrydelse af forsyningen til førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 5. Eksklusion eller afbrydelse af signalforsyningen fritager ikke medlemmet for pligten til betaling af ydelser eller overholdelse af pligter, særligt de i § 7 nævnte forpligtelser.

§ 10. Teknisk anlæg

Stk. 1. Foreningen ejer og driver et bredbåndsanlæg, der kan modtage og distribuere de i § 2, stk. 1 nævnte ydelser til foreningens medlemmer.

Stk. 2. Foreningen kan eje, medeje, leje og drive andre teknologier, der kan forsyne medlemmerne. Det samme gælder tekniske installationer der er nødvendige hertil.

Stk. 3. Foreningens anlæg skal leve op til aktuelle tekniske standarder og vedligeholdes, så det til stadighed kan levere forsyning i høj kvalitet.

Stk. 4. Bestyrelsen er pligtig at holde sig orienteret om den tekniske udvikling og at stille forslag til generalforsamlingen om vedligeholdelse, opgradering og investering i nye tekniske muligheder.

Stk. 5. Bestyrelsen udpeger af sin midte et bestyrelsesmedlem, der har ansvar for den tekniske overvågning af anlægget.

Stk. 6. Bestyrelsen skal indgå aftaler med eksterne leverandører om løbende vedligeholdelse af det tekniske anlæg. Ingen aftaler kan have en løbetid på over 3 år, medmindre det er godkendt af generalforsamlingen.

Stk. 7. Bestyrelsen skal sikre, at den fornødne tekniske dokumentation af anlægget er til stede og løbende ajourføres i overensstemmelse med gældende tekniske retningslinjer.

§ 11. Udbygning og udvidelse af anlægget

Stk. 1. Bestyrelsen kan beslutte udbygning af anlægget med nye tekniske muligheder.

Stk. 2. Medlemmerne er pligtige til årligt at indbetale et af generalforsamlingen fastsat bidrag, eventuelt fastsat for et begrænset antal år, til dækning af fremtidige anlægsinvesteringer (opgradering, udbygning og fornyelse af antenneanlægget) efter stk. 1. Generalforsamlingen kan på den ordinære generalforsamling ændre størrelsen af bidrag. Ved udmeldelse frigøres medlemmet fra forpligtelsen.

§ 12. Valg af tv-kanaler og pakker

Stk. 1. Foreningen skal sikre alsidighed i Tv-kanals udvalget, ved valg af udbyder, så der tages hensyn til flertallets interesser.

Stk. 2. Valg af programmer kan ske ved urafstemning, generalforsamlingsbeslutning eller foretages af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutninger herom skal forelægges til orientering for førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 13. Valg af udbyder af internet

Stk. 1. Foreningen kan selv forestå udbud af internetydelser, eller sikre, at en ekstern udbyder af internetydelser kan levere stabile forbindelser og tilslutning til ydelser, der anses som moderne og fremtidssikrede.

Stk. 2. Valg af udbyder af internet kan ske ved urafstemning, generalforsamlingsbeslutning eller foretages af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutninger skal forelægges til orientering for førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 14. Samarbejde med andre anlæg eller udbydere

Stk. 1. Generalforsamlingen skal efter forslag fra bestyrelsen godkende aftaler om samdrift af antenneanlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer eller etablering af fælles signalforsyning med antenneanlæg tilhørende anden ejer. Forslag skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

§ 15. Fælles bestemmelser om eksterne ydelser

Stk. 1. Forslag til aftaler og kontrakter jf. § 11 – 14 skal i hovedtræk forelægges og refereres på generalforsamlingen.

Stk.2. Ydelser, som leverandører eller foreningen stiller til vederlagsfrit rådighed for medlemmer, herunder bestyrelsesmedlemmer eller ansatte, skal fremgå af bestyrelsens beretning til generalforsamlingen eller af årsregnskabet.

§ 16. Information og kommunikation

Stk. 1. Bestyrelsen holder medlemmerne løbende orienteret om foreningens forhold, herunder især takster, programmer, rettigheder og pligter på en hjemmeside, som foreningen driver.

Stk. 2. Bestyrelsen kan udsende nyhedsbreve pr. e-mail til medlemmer, der ønsker at modtage sådanne.

Stk. 3. Meddelelser til og fra bestyrelsen skal være skriftlige. E-mail sidestilles med skriftlig meddelelse.

Stk. 4. Bestyrelsen udpeger af sin midte et bestyrelsesmedlem, der har ansvar for foreningens hjemmeside og information til medlemmerne.

§ 17. Administration og medhjælp

Stk. 1. Bestyrelsen kan antage lønnede medarbejdere til udførelse af opgaver med information, vedligeholdelse af anlægget, daglig drift, administration m.m.

Stk. 2. Ved antagelse af lønnede medarbejdere skal bestyrelsen sikre en forsvarlig varetagelse af almindelige arbejdsgiverfunktioner, herunder arbejdsmiljø, arbejdsgiveransvar m.m.

Stk. 3. Bestyrelsens kompetence til at træffe beslutninger efter disse vedtægter, kan ikke overdrages til lønnede medarbejdere.

Stk. 4. Bestyrelsen kan indgå aftaler med andre foreninger eller virksomheder om udførelse af de i stk. 1 nævnte opgaver. 

§ 18. Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, tid og sted samt regnskab for det forløbne regnskabsår og budget for det kommende år eller med oplysning om, hvor og hvornår dette er fremlagt.

Stk. 4. Indkaldelse skal ske ved udsendelse af e-mail til alle medlemmer, der har opgivet mailadresse. Hvis foreningen driver en hjemmeside, skal indkaldelsen gengives herpå.

Stk. 5. Er der rettidigt indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen, skal disse forslag gengives på hjemmesiden.

Stk. 6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse
 4. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Behandling af budget og fastsættelse af honorarer, kontingent og bidrag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
 8. Eventuelt.

Stk. 7. Forslag fra medlemmerne til behandling under dagsordenens punkt 5 skal med forslagsstillerens kontaktoplysninger og underskrift være formanden i hænde senest 14. dage før afholdelse af Ordinær generalforsamling

Stk. 8. Under pkt. 3 eller 5 skal bestyrelsen orientere om honorarer eller andet, bestyrelsesmedlemmer har modtaget fra foreningen, og evt. ydelser, bestyrelsesmedlemmer har modtaget fra leverandører eller andre firmaer.

§ 19. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 procent af medlemmerne kræver det med angivelse af dagsorden.

Stk. 2. Indkaldelse skal ske med varsel på mindst 10 dage, og den skal afholdes senest 30 dage efter, at en begæring er modtaget.

Stk. 3. Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske på samme måde som anført i § 18, stk. 4.

Stk. 4. Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Behandling af den sag, der har afstedkommet indkaldelsen, jf. stk. 1.
 4. Eventuelt.

§ 20. Fælles bestemmelser for generalforsamlinger

Stk. 1. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Afstemningsmetoden afgøres af dirigenten.

Stk. 2. En vedtægtsmæssigt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig.

Stk. 3. Alle medlemmer af en husstand kan deltage i generalforsamlingen, men hver husstand har kun 1 stemme. Medlemmer, som er i restance med betalinger til foreningen, kan ikke stemme.

Stk. 4. I udlejningsejendomme har lejer stemmeret for egen tilsluttede husstand.

Stk. 5.  Herudover har udlejeren 1 stemme. Som udlejer kan en juridisk person som medlem kun afgive 1 stemme, uanset det antal lejemål (husstande), han råder over i foreningens forsyningsområde.

Stk. 6. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et – og kun et – andet medlem.

Stk. 7. Bestyrelsen etablerer adgangskontrol for at sikre, at de i stk. 3 – 6 nævnte bestemmelser overholdes. Fuldmagter afleveres til adgangskontrollen, der videregiver dem til dirigenten. Bestyrelsen udleverer stemmesedler. Dirigenten afgør eventuel uenighed om stemmeret, stemmesedler og fuldmagter.

§ 21. Bestyrelsen

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 eller 7 medlemmer, der vælges for to år ad gangen på ordinære generalforsamlinger, således at 2-4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Endvidere en 1. bestyrelsessuppleant og en 2. bestyrelsessuppleant, der er på valg hvert år.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand og fordeler de øvrige poster mellem sig: Kasserer/økonomiansvarlig, sekretær/referent, administrator/daglig drift, tilsynsførende med tekniske anlæg og ansvarlig for information og hjemmeside (webmaster).

Stk. 3. Bestyrelsen leder alle foreningens anliggender mellem generalforsamlinger og kan træffe alle de beslutninger, der ikke er henlagt til urafstemning eller generalforsamlingen eller som strider mod disse vedtægter eller beslutninger vedtaget ved urafstemning eller generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen har pligt til at træffe de beslutninger og fremsætte de forslag, der fremgår af vedtægterne.

Stk. 5. Bestyrelsen fører referat over sine beslutninger.

Stk. 6. Bestyrelsens referater opbevares elektronisk, hvor den på forlangende kan forevises for dirigenten på generalforsamlingen.

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 8. Generalforsamlingen kan efter forslag fra bestyrelsen yde honorarer og godtgørelser til medlemmer af bestyrelsen. Størrelsen af honoraret og modtageren skal fremgå af årsregnskabet og indgår i generalforsamlingens behandling af dette. Det kommende honorar skal fremgå af budgettet.

Stk. 9. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og i en hovedorganisation for antenneanlæg.

§ 22. Tegning

Stk. 1. Formanden tegner i almindelighed foreningen udadtil, i forhold til medlemmer og leverandører.

Stk. 2. Kassereren kan attestere betalinger, der er fastsat i budgettet eller godkendt af bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen kan tildele andre bestyrelsesmedlemmer ret til at tegne foreningen på særlige områder.

Stk. 4. Bestyrelsen kan meddele prokura til andre personer i forbindelse med indgåelse af administrationsaftaler.

Stk. 5. Foreningen tegnes i øvrigt af formanden eller i hans fravær næstformanden sammen med yderligere et bestyrelsesmedlem.

§ 23. Økonomi

Stk. 1. Foreningen ejer det tekniske anlæg, der er dens vigtigste aktiv. Andre aktiver er eventuelle andele af andre installationer, indskud i banker, tilgodehavender og de løbende ydelser, medlemmerne er forpligtet til at betale. Stk. 2. Foreningens likvide midler placeres på en eller flere driftskonti, der sikrer likviditet til at betale foreningens løbende forpligtelser. Midler placeres i øvrigt til bedst mulige forrentning i en solid bank eller i statsobligationer.

Stk. 3. Foreningen kan optage lån til finansiering af anlægsudgifter og udvidelser. Foreningens aktiver jf. stk. 1 kan stilles som sikkerhed for lånet. I denne forbindelse kan gives forskrivning eller virksomhedspant til långiver på fremtidige betalinger fra medlemmerne.

Stk. 4. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Stk. 5. Foreningen er ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab hidrørende fra levering af eller driftsforstyrrelser vedrørende foreningens ydelser.

§ 24. Økonomisk forvaltning

Stk. 1. Bestyrelsen skal til enhver tid kunne dokumentere foreningens adkomst til dens aktiver og fører derfor en fortegnelse over de investeringer, der er gjort i foreningens tekniske anlæg, herunder de reparationer og opgraderinger, der er foretaget i anlægget, herunder tilbud, bekræftelser, kontrakter, fakturaer m.m. Denne dokumentation må ikke makuleres før den pågældende del af anlægget er gået ud af drift.

Stk. 2. Bestyrelsen kan ikke indgå aftaler, der giver afkald på ejerskabet til hele eller dele af antenneanlægget. Sådanne aftaler skal godkendes af en generalforsamling.

Stk. 3. Bestyrelsen kan ikke indgå aftaler, der forpligter foreningen til at betale et beløb, når aftalen ophører.

Stk. 4. Bestyrelsen skal sikre foreningen ubetinget ejerskab til alle moderniseringer og udvidelser af antenneanlægget.

Stk. 5. Indtægts- og udgiftsbilag skal opbevares i 5 år og kan derefter kasseres. Sådanne bilag kan dog destrueres straks efter generalforsamlingens godkendelse af regnskabet, såfremt de scannes eller på anden måde digitaliseres til en fil, der kan opbevares i stedet.

Stk. 6. Regnskaberne opbevares mindst 5 år og bør i digitaliseret form opbevares så længe regnskabet indeholder dispositioner, der har betydning for dokumentation af foreningens anlæg.

§ 25. Forsikring

Stk. 1. Bestyrelsen skal tegne forsikring, der dækker arbejdsskade for personer, der arbejder i foreningens tjeneste, bestyrelsesansvar, foreningens erstatningsansvar over for 3. person samt brand og udefra kommende skader på det tekniske anlæg.

Stk. 2. Bestyrelsen kan tegne andre forsikringer.

Stk. 3. Forsikringsdækningen skal fremgå af årsberetning eller årsregnskab.

§ 26. Regnskab og gennemgang af årsrapporten

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Regnskab og årsrapport udarbejdes af bestyrelsen så betids, at det kan forelægges på generalforsamlingen.

Stk. 3. Regnskabet gennemgås inden generalforsamlingen af en ekstern registreret eller statsautoriseret revisor, der sikrer, at de regnskabsmæssige dispositioner og bogføringssystemet er i orden. Revisorerne skal ligeledes gennemgå og udtale sig om foreningens forsikringsdækning. Revisorerne forsyner regnskabet med en erklæring om gennemgang af årsrapporten.

Stk. 4. Valg af ekstern registreret eller statsautoriseret revisor foretages af bestyrelsen.

§ 27. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Ændring af nærværende vedtægter kræver, at forslag hertil er optaget på dagsordenen for en generalforsamling med angivelse af foreslåede ændringer, og at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling efter bestemmelserne i § 19, stk. 2. På en sådan generalforsamling kan vedtægtsændringen besluttes med simpelt flertal.

§ 28. Foreningens ophør

Stk. 1. Foreningens opløsning, herunder salg af anlæg eller sammenslutning med en anden forening, skal besluttes på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2. På den første generalforsamling kræves, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, men stemmer et almindeligt flertal for opløsning, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 6 måneder efter den første generalforsamling. Stk. 3. Såfremt almindeligt flertal stemmer for opløsning på den første generalforsamling, skal bestyrelsen:

 1. Annoncere dette i lokale blade med anmodning om, at dokumenterede krav mod foreningen skal være foreningen i hænde inden 3 måneder.
 2. Informere medlemmer og samarbejdsparter, der anmodes om at fremsende dokumenterede krav, således at de er foreningen i hænde inden 3 måneder.
 3. Udarbejde forslag til salg eller overdragelse af foreningens aktiver herunder særligt det tekniske anlæg m.m.
 4. Udarbejde forslag til hvorledes foreningens formue efter betaling af al gæld skal fordeles sammen med oplysning om de skattemæssige konsekvenser heraf.

Stk. 4. På den anden generalforsamling kan opløsningen besluttes med 2/3 af de ved mødets start tilstedeværende stemmer.

Stk. 5. Bestyrelsen forelægger punkterne stk. 3 pkt. 3. til beslutning, og generalforsamlingen nedsætter et likvidationsudvalg, der endeligt udfører generalforsamlingens beslutninger, og senest 3 måneder efter denne generalforsamling sender en skriftlig meddelelse til alle foreningens medlemmer om den endelige afvikling.

Disse vedtægter er vedtaget på ekstraordinær generalforsamlingen den 20. marts 2023