Handelsbetingelser – ØrumNet

1 ANVENDELSE

Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos Ørumnet (herefter kaldet „Foreningen”), medmindre handelsbetingelserne konkret er fraveget ved skriftlig aftale mellem Foreningen og en abonnent. Eventuelle afvigende bestemmelser i en abonnements ordre, acceptskrivelse eller lignende er kun gældende med Foreningens udtrykkelige og skriftlige accept.

2 ABONNEMENT

2.1 For hvert abonnement hos Foreningen indgås en aftale, der nærmere beskriver omfang og valg af ydelser, pris, leveringstid samt eventuelle særlige vilkår.

2.2 Foreningen er berettiget til med 1 måneds varsel at ændre abonnementsaftalen og installationen, såfremt dette er påkrævet af hensyn til trafik, drift og/eller tekniske forhold.

2.3 Medlemmet kan ikke overdrage Foreningen’s tjeneste til tredjemand uden skriftligt samtykke fra Foreningen. Et samtykke kan bl.a. gøres betinget af, at der sker betaling af Foreningen’s tilgodehavende på overdragelsestidspunktet.

Hvis ejerskiftet ikke er godkendt og registreret af Foreningen, hæfter den oprindelige kunde for betaling for ydelser og forbrug. Foreningen er berettiget til som betingelse herfor at opkræve et gebyr.

3 MEDLEMMET

3.1 Foreningen foretager en individuel godkendelse af Medlemmet, hvor vi bl.a. tager hensyn til kreditværdighed. Foreningen er berettiget til at nægte aftaleindgåelse, samt ophæve eller foretage indskrænkninger i Medlemmets tjenester.

3.2 Medlemmet skal være 18 år og myndig for at indgå aftale om tjenester fra Foreningen. Personer under 18 år og personer, som ikke er myndige, kan indgå aftale om abonnement med forældrenes eller værgens underskrift, hvorefter pågældende indtræder i forpligtelserne i henhold til aftalen.

3.3 Foreningen forbeholder sig ret til at afvise bestillinger på baggrund af manglende geografisk dækning eller tekniske forhold for forbindelsen.

3.4 Aftalen om abonnement er først gældende fra det tidspunkt, hvor Foreningen skriftligt har accepteret Medlemmets tilmelding. Tilmeldingen kan ske såvel skriftligt som elektronisk vha. Foreningen’s bestillingssystem. Etablering af kundeforholdet, er under de omstændigheder, som fremgår af forbrugeraftaleloven vedrørende fjernsalg, omfattet af en fortrydelses ret på 14 kalenderdage fra den dato, hvor aftalen bekræftes som værende endeligt indgået (via ordrebekræftelsen). Fortrydelsesretten forudsætter, at Medlemmet ikke har taget abonnementet og/eller eventuelle tillægsydelser /tillægstjenester i brug, og ligeledes ikke har brudt emballagens plombering. Såfremt Medlemmet i forbindelse med aftaleindgåelsen har accepteret, at leveringen af tjenesten påbegyndes inden udløbet af fortrydelsesfristen bortfalder fortrydelsesretten, når leveringen af tjenesten påbegyndes. Ønsker Medlemmet at benytte fortrydelsesretten, skal dette ske inden de 14 dages udløb og ved at sende en e-mail til Xemail.

3.5 Medlemmet tildeles et medlemsnummer og kodeord, der skal anvendes til legitimation af medlemmet og oplyses ved henvendelse. Nummeret er personligt og må ikke udleveres til uvedkommende. Medlemmet oprettes i Foreningen medlemskartotek.

Det oplyses i den forbindelse, at Foreningen er dataansvarlig i henhold til Persondataloven. Foreningen registrerer navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse og abonnementsforbrug. Behandlingen af kundeoplysningerne er nødvendig for opfyldelse af abonnementsaftalen. Foreningen generelle handelsbetingelser

3.6 Foreningen benytter elektronisk kommunikation som den primære kommunikationsform. Det er Medlemmets ansvar at opgive og vedligeholde oplysninger om en gyldig e-mail-adresse, som Foreningen kan benytte til distribution af informationer til Medlemmet. Ved indgåelse af denne aftale accepterer Medlemmet, at Foreningen som udgangspunkt alene fremsender informationer og materiale elektronisk.

3.7 Enkeltmandsvirksomheder skal desuden oplyse CVR-nummer. Foreningen kan endvidere kræve oplysning om fødselsdato. Er Medlemmet en juridisk person/virksomhed, skal Medlemmet ved aftaleindgåelsen afgive oplysning om virksomhedens navn, adresse, selskabsform og CVR-nummer. Medlemmet skal endvidere oplyse eventuel installationsadresse, hvortil betalingsopkrævninger og/eller meddelelser vedrørende abonnementet skal sendes.

3.8 Medlemmet skal efter Foreningen’s anmodning dokumentere oplysningernes rigtighed. Xxxx kan kræve bopælsattest og/eller billedlegitimation forevist, hvis det skønnes nødvendigt.

3.9 Oplysningerne lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. Ved adresseændring skal Medlemmet straks give besked herom.

3.10 Oplysninger udleveret til Medlemmet i forbindelse med oprettelse af abonnement, er personlige og må ikke videregives til tredjepart. Bortkommer disse personlige oplysninger, skal Medlemmet straks kontakte Foreningen hvorefter nyt password vil blive fremsendt.

3.11 Medlemmet bærer selv ansvaret ved misbrug af disse oplysninger. Medlemmet hæfter for alt forbrug på abonnementet. I tilfælde af tredjemands misbrug af Medlemmets abonnement, påhviler det Medlemmet at dokumentere dette. Ved mistanke om misbrug skal Medlemmet straks underrette Foreningen.

3.12 Materiale til og fra Medlemmets elektroniske postkasse er personligt og fortroligt. Foreningen er ikke berettiget til at læse eller på anden måde videregive nogen form for information til tredjemand omkring aktiviteter i relation til Medlemmets abonnement. Foreningen videregiver alene information, når dette kan kræves med henvisning til gyldig lovhjemmel af f.eks. myndigheder og domstole eller i tilfælde af lovovertrædelser.

4 MEDLEMMETS FORPLIGTELSER

4.1 Medlemmet er forpligtet til at sikre en konkret og forsvarlig opbevaring og behandling af Foreningen’s hardware og installationer hos Medlemmet i en overensstemmelse med Foreningen’s anvisninger, herunder sikre at Foreningen – og ingen uvedkommende – til enhver tid har adgang hertil. Medlemmet er forpligtet til at sikre, at Foreningen’s hardware og installationer hos Medlemmet er tilstrækkeligt forsikrede. Medlemmet er uberettiget til at foretage indgreb i Foreningen’s hardware og installationer. Medlemmet er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for hel eller delvis beskadigelse samt bortkomst

af Foreningen’s hardware og installationer hos Medlemmet, og er forpligtet til at yde Foreningen erstatning for tab som følge heraf.

4.2 Medlemmet er forpligtet til at informere Foreningen om enhver ændring i Medlemmets brug af abonnementet og/eller Medlemmets virksomhed, herunder ny adresse, lokaliteter hvorfra abonnementet anvendes mv. Medlemmet er alene forpligtet til at tilslutte udstyr til hardware og installationer, såfremt sådan tilslutning er forsvarlig og i overensstemmelse med Foreningen’s retningslinier og de af Telestyrelsen til enhver tid fastsatte bestemmelser herom. Medlemmets tilslutning af udstyr sker på eget ansvar.

4.3 Medlemmet har selv ansvaret for opbevaring af og uvedkommendes adgang til Medlemmets egen hardware og installationer, medmindre disse opbevares hos Foreningen. I så fald er Foreningen mod et passende varsel forpligtet til at give Medlemmet adgang hertil. Medlemmet har ansvaret for korrekt ledningsføring til og installation af eget udstyr.

4.4 Medlemmet har pligt til straks at underrette Foreningen om ændring i de oplysninger, der er givet i forbindelse med abonnementsaftalens indgåelse, herunder adresseændring og ændring af betalingsforhold m.v. Hvis Medlemmet ikke giver oplysninger om ændring af adresse og betalingsforhold, er Foreningen berettiget til at opkræve 50 kr. i gebyr for ændring heraf. Hvis Medlemmet ikke meddeler flytning m.v. senest 14 dage før flyttedatoen, risikerer Medlemmet, at Medlemmets internettjeneste eller abonnement hos Foreningen benyttes uberettiget af andre. Medlemmet hæfter for det forbrug, der måtte finde sted, indtil abonnementet opsiges ifølge gældende betingelser. Foreningen’s generelle handelsbetingelser

4.5 I den udstrækning Foreningen’s hardware og installationer anbringes hos Medlemmet, bevarer Foreningen ejendomsretten til disse, og Medlemmet er straks ved ophør af abonnementsaftalen forpligtet til at returnere disse til Foreningen.

Medlemmet er uberettiget til at udøve tilbageholdsret i Foreningen’s ejendele i forbindelse med eventuelle krav på Foreningen.

5 FEJL OG FEJLRETNING

5.1 Medlemmet er forpligtet til hurtigst muligt og inden for rimelig tid efter en fejl eller mangels konstatering, at rapportere sådanne fejl eller mangler til Foreningen. I modsat fald fortaber Medlemmet retten til at gøre fejlen eller manglen gældende over for Foreningen.

5.2 Ved Medlemmets rettidige rapportering af fejl eller mangler vil Foreningen hurtigst muligt søge at afhjælpe sådanne inden for almindelig kontortid eller – hvis særlig supportaftale er indgået – uden for normal arbejdstid i henhold til sådan supportaftale. Ved fejlretning er Medlemmet forpligtet til mod forevisning af legitimation og uden ugrundet ophold at give Foreningen’s personale eller underleverandører adgang til at efterse Medlemmets installation.

5.3 Fejlretning sker uden beregning, med mindre fejlen eller manglen skyldes forhold uden for Foreningen’s kontrol og ansvar. I så fald forbeholder Foreningen sig ret til at fakturere sit tidsforbrug i henhold til de til enhver tid gældende takster.

6 BETALING

6.1 Ved oprettelse af et abonnement betaler Medlemmet et oprettelsesgebyr, som forfalder til betaling, når ydelsen er leveret. Ydelsen betragtes som leveret, når det leverede produkt er klar til ibrugtagning. I visse tilfælde opkræves oprettelsesgebyret forud for leverancen.

6.2 Betaling efter forbrug faktureres bagud, mens betaling af en eventuel fast abonnementsafgift og eventuelle supplerende tjenester, som bestilles separat, faktureres forud. Fakturering sker i henhold til gældende prisliste, der til enhver tid kan oplyses ved henvendelse til Foreningen. Sidste rettidige betalingsdag fremgår af fakturaerne. Foreningen kan dog vælge at overføre saldoen til næste måneds faktura. Ved Medlemmets bestilling af yderligere kapacitet ud over det, den faste abonnementsafgift giver ret til, faktureres dette ved levering.

6.3 Krav fra Medlemmets side mod Foreningen berettiger ikke Medlemmet til at tilbageholde pligtige pengeydelser eller dele heraf eller foretage modregning. Medlemmet hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til abonnementsaftalen, også i de tilfælde hvor der er registreret en betaler, som er forskellig fra Medlemmet.

6.4 Der vil på den første faktura ikke blive pålagt faktureringsgebyr. Herefter vil alle fakturaer der ikke er tilmeldt PBS, blive opkrævet et faktureringsgebyr i henhold til gældende prisliste.

6.5 Foreningen har ret til at ændre priser og vilkår på tjenesten. Såfremt ændringerne ikke er begunstigende for Medlemmet, skal disse varsles med 1 måned før ikrafttrædelsen. Medlemmet kan ved et sådant varsel opsige aftalen med 1 måneds varsel, således at Medlemmet har mulighed for at opsige aftale senest med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringen træder i kraft. Dog kan Medlemmet ikke opsige aftalen såfremt denne er bundet af en uopsigelighed.

6.6 Medlemmet hæfter ikke for betaling for ydelser, der måtte opstå som følge af fejl eller misbrug af Medlemmets eget net, udstyr eller tilbehør, hvis det godtgøres, at fejlen eller misbruget kan henføres til forhold, som Foreningen kendte eller burde kende, og som Foreningen ikke har orienteret om og/eller stillet rimelige og mulige foranstaltninger til rådighed for at forhindre eller begrænse, og når det efter en samlet vurdering vil være urimeligt, at Foreningen gør krav gældende.

6.7 Ved betaling senere end sidste rettidige betalingsdag betales morarenter fra sidste rettidige betalingsdag til betaling sker med den til enhver tid efter renteloven fastsatte rentesats. Ved fremsendelse af rykkerskrivelser i anledning af manglende betaling af forfaldne beløb er Foreningen berettiget til at opkræve et rykkergebyr i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling mv. (for tiden udgør gebyret 100 kr. inkl. moms).

6.8 Foreningen er endvidere berettiget til at opkræve et gebyr i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling mv. (for tiden udgør gebyret 100 kr. inkl. moms) for at anmode et autoriseret inkassobureau om at inddrive fordringen på Foreningen’s vegne. Ved inkassobureauets inddrivelse pålægges Medlemmet tillige sædvanlige inkassoomkostninger. Foreningen’s generelle handelsbetingelser

Såfremt Medlemmet fortsat ikke betaler eller indgår aftale eller forlig herom, overdrages sagen til retslig inkasso ved advokat. Omkostninger til den retslige inkasso pålægges tillige Medlemmet. Foreningen er berettiget til at holde sin internettjeneste tilbage samt lukke for forbindelsen uden forudgående varsel, såfremt Medlemmet er forsinket med betaling. Rettes det forhold, som gav anledning til tilbageholdelse af internettjenesterne, og betales eventuel forfalden gæld, genåbnes forbindelsen mod betaling af et gebyr på 100 kr. Hvis internetforbindelsen lukkes endeligt, skal der indgås en ny aftale om abonnement.

6.9 Hvis Medlemmet er helt eller delvist forsinket med betaling i mere end 10 dage efter, at Foreningen har fremsendt en påmindelse om betaling, har Foreningen ret til med øjeblikkelig virkning at bringe den pågældende abonnementsaftale med Medlemmet til ophør samt lukke for forbindelsen uden yderligere varsel. Ved lukning/spærring af forbindelsen vil der påløbe et gebyr på 200 kr.

7 OPHØR

7.1 Abonnementsaftalen er indgået med virkning for den i ordren aftalte start dato. Abonnementsaftalen er for Medlemmet uopsigelig i 6 måneder fra start dato. Medlemmet kan med et varsel på mindst 1 måned skriftlig opsige aftalen til udgangen af bindingsperioden – gældende fra datoen for modtagelsen af opsigelsen. Efter bindingsperiodensudløb, kan Medlemmet opsige aftalen med 1 måneds skriftlig varsel.

7.2 I tilfælde af Medlemmets væsentlige misligholdelse af abonnementsaftalen er Foreningen berettiget til uden yderligere varsel at ophæve abonnementsaftalen og hertil knyttede aftaler samt kræve sit tab og eventuelle udeståender betalt. Som væsentlig misligholdelse anses bl.a. Medlemmets manglende betaling af forfaldne pengeydelser, Medlemmets lovstridige handlinger eller undladelser ved brug af abonnementet samt overtrædelse af de til enhver tid gældende etiske regler for internettet, Medlemmets misbrug af Foreningen’s og/eller tredjemandsimmaterielle rettigheder, herunder ophavsret, mønsterret, patentret, brugsmodelret, varemærket mv., indgivelse af konkursbegæring mod Medlemmet, anmeldelse om betalingsstandsning mv.

8 FRITAGELSE FOR ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING

8.1 Medlemmets brug af abonnementet sker i enhver henseende på eget ansvar, og Foreningen påtager sig intet ansvar for indholdet, det være sig rigtigheden, lovligheden, lødigheden mv., af de informationer, uanset hvor disse måtte befinde sig eller hidrøre fra, som Medlemmet modtager fra eller afgiver til internettet.

8.2 Medlemmet påtager sig at friholde Foreningen for enhver erstatning eller bøde Foreningen måtte udrede som følge af Medlemmets ulovlige eller ansvarspådragende handlinger eller undladelser ved brugen af internetadgangen. Herunder, men ikke begrænset til immaterielle krænkelser og strafbare handlinger og undladelser. Foreningen påtager sig intet ansvar for afbrydelser, forsinkelser, forstyrrelser og manglende etableringer som skyldes forhold uden for Foreningen’s kontrol, herunder, men ikke begrænset til krig, borgerkrig, ildsvåde, strejker, lockouter, naturkatastrofer, strømsvigt, offentlige restriktioner af drivkraft, aftale- og samarbejdspartneres forhold, lovindgreb eller tilsvarende offentlige indgreb.

8.3 Foreningen er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler.

8.4 Foreningen er ikke ansvarlig for drift og vedligeholdelse af net, som drives af andre operatører. Hvis der indtræder driftsforstyrrelser i det net, som Foreningen disponerer over, er Medlemmet berettiget til et

forholdsmæssigt afslag i sin abonnementsafgift; der gives dog kun afslag, hvis beløbet overstiger 25 kr. Derudover har Medlemmet ikke ret til yderligere erstatning eller kompensation. Foreningen’s generelle handelsbetingelser

8.5 Foreningen er fritaget for ansvar for følger af manglende opfyldelse af Foreningen ‘s forpligtelser, hvis den manglende opfyldelse skyldes hindringer uden for Foreningen ‘s kontrol, og Foreningen ikke på tidspunktet for aftalens indgåelse med rimelighed kunne forventes at have taget hindringen i betragtning.

8.6 Som grunde til fritagelse for ansvar anses bl.a. generelle konflikter på arbejdsmarkedet, lynnedslag, ildebrande, krig, myndighedsbestemmelser eller anden offentlig regulering, fejl i eksterne telefon- eller dataforbindelser, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed eller restriktioner for energi og anden tilsvarende omstændighed.

Er aftalens opfyldelse i væsentligt omfang forhindret i længere tid på grund af omstændigheder som nævnt ovenfor, har Medlemmet ret til skriftligt at opsige abonnementsaftalen med øjeblikkelig virkning.

8.7 Foreningen er alene ansvarlig over for Medlemmet for tab forårsaget af afbrydelse, forsinkelse, forstyrrelse, mangelfuld betjening, såfremt disse forhold kan henregnes til Foreningen’s og/eller Foreningen’s medarbejderes forsætlige eller groft uagtsomme handlinger eller undladelser.

8.8 Foreningen er under ingen omstændigheder ansvarlig for Medlemmets driftstab, tidstab, avancetab, følgeskader, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab, herunder tab af data, skade på andre ting og erstatningskrav fra tredjemand eller andre indirekte tab. Foreningen bærer ikke ansvaret for tab som følge af uvedkommendes adgang til Medlemmets datasystemer. Foreningen’s eventuelle erstatningspligt er maksimeret til en forholdsmæssig del af den af Medlemmet senest betalte kvartalsvise abonnementsafgift svarende til den forholdsmæssige abonnementsafgift for det tidsrum hvor Medlemmet har været ude af drift. Foreningen er ikke ansvarlig for tab opstået som led i Medlemmets udøvelse af næringsvirksomhed. Et eventuelt erstatningsansvar omfatter ikke tab, som ikke med rimelighed kunne forudses af Foreningen.

8.9 Foreningen ‘s erstatningsansvar er begrænset til 10.000 kr. pr. år uanset omfanget af de skader, som måtte være indtrådt i løbet af året.

8.10 Foreningen er ikke ansvarlig for eventuelle tilfælde af tredjemands uberettigede aflytning af ip-trafik, samtaler eller indbrud på Medlemmets internet- eller telefoniforbindelse m.v.

9 MISLIGHOLDELSE M.V.

9.1 Gør Medlemmet eller Foreningen sig skyldig i væsentlig misligholdelse af abonnementsaftalen, og har den misligholdende part ikke afhjulpet misligholdelsen inden for rimelig tid, efter at den anden part skriftligt har anmodet herom, har den anden part ret til skriftligt at ophæve aftalen.

9.2 I tilfælde af Medlemmets misligholdelse og manglende afhjælpning har Foreningen ret til skriftligt at ophæve aftalen samt lukke for internettjenesten med øjeblikkelig virkning uden forudgående varsel. Dette er f.eks. gældende, hvis Medlemmet kommer under konkurs, der er åbnet for forhandling om tvangsakkord for Medlemmet, Medlemmet har standset sine betalinger, eller Medlemmets formueforhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at Medlemmet må anses for at ville være ude af stand til at opfylde aftalen i rette tid.

9.3 Har Medlemmet misligholdt aftalen, f.eks. ved ikke at opfylde sine betalingsforpligtelser, og har Foreningen som følge heraf bragt abonnementsaftalen til ophør samt lukket for internetforbindelsen, kan

Medlemmet ikke indgå ny abonnementsaftale med Foreningen, før forfaldne udeståender til Foreningen er betalt.

9.4 Produkterne må ikke videresælges, benyttes uden for den husstand abonnementet er registreret til eller benyttes kommercielt. En sådan benyttelse eller forbrugsmønstre af lignende karakter vil være væsentlig misligholdelse, og vil således berettige Foreningen til at ophæve aftalen uden varsel.

10 KLAGER OG TVISTER

10.1 Klager indsendes til Foreningen. Klager behandles af en undersøgelsesenhed, der er nedsat i medfør af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og –tjenester. Foreningen træffer afgørelse i sagen senest 3 måneder efter klagens indgivelse.

10.2 Eventuelle tvister afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole i Danmark, og hvor andet ikke følger retsplejeloven, ved Sø- og Handelsretten i København. Foreningen’s generelle handelsbetingelser.

10.3 Enhver tvist som måtte opstå mellem Medlemmet og Foreningen i forbindelse med en abonnementsaftale, herunder tvist om fortolkningen af nærværende handelsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret og hvor andet ikke følger af retsplejeloven, ved Sø- og Handelsretten i København.